Dokumenty

Każdy akt notarialny wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, na poparcie oświadczeń stron czynności zamieszczonych w akcie notarialnym. W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy.

Lista dokumentacji jest wyłącznie poglądowa a kompletność i poprawność dostarczonych dokumentów podlega weryfikacji i potwierdzeniu przez Kancelarię Notarialną każdorazowo przed dokonaniem czynności notarialnej
Przy odczytaniu aktu notarialnego należy okazać notariuszowi oryginały dokumentów oraz dokument tożsamości.

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

• dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
• dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)

• dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)
• dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)

• odpis zwykły z księgi wieczystej,
• wypis z rejestru gruntów, ewentualnie «rys z operatu ewidencji gruntów,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla dziatki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
• tytuł nabycia (akt notarialny., postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
• w przypadku nabycia przez dziedziczenie — zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku