Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszom przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.

Wysokość podatków i opłat regulują przepisy prawa, natomiast na wysokość taksy notarialnej wpływa wiele dodatkowych czynników.
Wycena czynności notarialnych dokonywana jest indywidualnie, w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, stan prawny, a także na podstawie ustaleń stron czynności notarialnej. Celem określenia dokładnych kosztów, wraz z należnościami podatkowymi I opłatami sądowymi, prosimy o kontakt z Kancelarią

Wynagrodzenie notariusza, opłaty sądowe i podatki mogą Państwo uregulować w formie gotówkowej lub bezgotówkowej – kartami płatniczymi lub przelewem na rachunek bieżący.

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej Notariusz pobiera następujące opłaty:

Dane już wkrótce.

Dane już wkrótce.

Dane już wkrótce.

Dane już wkrótce.