Notariusz

Czynności notarialne

Przykłady czynności wykonywanych naszej kancelarii
Obrót nieruchomościami

umowa sprzedaży,

umowa zamiany,

umowa dożywocia,

umowa darowizny

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie służebności gruntowej, osobistej, przesyłu

umowa o świadczenie w miejsce wykonania - datio in solutum

umowy przedwstępne

umowy warunkowe

umowy przeniesienia

oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu lub pierwokupu

oferta przeniesienia własności, przyjęcie oferty przeniesienia własności

Obsługa deweloperska

umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod przedsięwzięcie deweloperskie

umowa deweloperska

ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu

umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę̨, w wykonaniu umowy deweloperskiej

umowa o sposób korzystania z nieruchomości wspólnej - quoad usum

zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej

protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Obsługa spółek

umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością

statut spółki komandytowo akcyjnej, akcyjnej,

zmiana umowy spółki lub statutu

oświadczenie wspólnika o objęciu udziałów lub akcji

aport nieruchomości

protokoły zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy

protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

darowizna ogółu praw i obowiązków wspólnika

połączenie, podział i przekształcenie spółek

pełnomocnictwo i prokura

Sprawy spadkowe

testament, w tym testament zawierający zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku, odwołanie testamentu

protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

akt poświadczenia dziedziczenia

protokół dziedziczenia

spis inwentarza

umowa o dział spadku

umowa zbycia spadku

umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia

akt powołania lub odwołania zarządcy sukcesyjnego

Sprawy rodzinne

umowa darowizny

umowa majątkowa małżeńska

umowa o podział majątku wspólnego

Poświadczenia

poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać

poświadczenie czasu okazania dokumentu

poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem

poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu

Notariusz

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusze są osobami zaufania publicznego i korzystają z ochrony, jaka na mocy polskiego prawa przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Zakres czynności notarialnych

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

Zakres czynności prawnych, które pod rygorem nieważności powinny zostać sporządzone w formie aktów notarialnych jest bardzo szeroki. Wprowadzenie przez ustawodawcę wymogu dokonywania czynności w formie aktów notarialnych wynika z dążenia do zagwarantowania pewności obrotu prawnego. Na straży ich prawidłowości stoi bowiem funkcjonariusz publiczny – notariusz.

Istnieje szereg czynności, dla których forma aktu notarialnego powinna zostać zachowana dla procesowych celów dowodowych.

Istnieją również czynności prawne, którym – ze względu na ich rangę i społeczną doniosłość – bezpieczniej nadać formę aktów notarialnych i wykonać je w obecności osoby zaufania publicznego.