Notariusz Kraków

Czynności w Kancelarii

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie kancelaria notarialna to miejsce, w którym notariusze sporządzają:

 • akty notarialne (umowy sprzedaży nieruchomości, testamenty)
 • umowy spółek oraz inne którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego),
 • akty poświadczenia dziedziczenia;
 • poświadczenia;
 • protesty weksli i czeków;
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

W Kancelarii notarialnej notariuszom wolno ponadto:

 • doręczać oświadczenia;
 • spisywać protokoły (m. in. zgromadzeń wspólników, zebrań wspólnot mieszkaniowych);
 • przyjmować na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • dokonywać innych czynności wynikających z przepisów prawa.

Notariusze są osobami zaufania publicznego i korzystają z ochrony, jaka na mocy polskiego prawa przysługuje funkcjonariuszom publicznym (art. 2 § 1 ustawy Prawo o notariacie). Udając się do miejsca, jakim jest Kancelaria notarialna mają więc Państwo pewność, że Państwa dane są należycie chronione, a dokonywane czynności nabywają charakteru dokumentów urzędowych (art. 2 § 2 przywołanej ustawy).

Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia listy koniecznych do dokonania konkretnej czynności dokumentów albo osobiste spotkanie w naszej Kancelarii Notarialnej, na którym otrzymają Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przedstawionego problemu prawnego wraz z pisemną listą koniecznych dokumentów. Informacja ta jest bezpłatna.

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszom przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm).

Zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.