Czynności w Kancelarii


Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie kancelaria notarialna to miejsce, w którym notariusze sporządzają:

 • akty notarialne (umowy sprzedaży nieruchomości, testamenty)
 • umowy spółek oraz inne którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego),
 • akty poświadczenia dziedziczenia;
 • poświadczenia;
 • protesty weksli i czeków;
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

W Kancelarii notarialnej notariuszom wolno ponadto:

 • doręczać oświadczenia;
 • spisywać protokoły (m. in. zgromadzeń wspólników, zebrań wspólnot mieszkaniowych);
 • przyjmować na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • dokonywać innych czynności wynikających z przepisów prawa.

Notariusze są osobami zaufania publicznego i korzystają z ochrony, jaka na mocy polskiego prawa przysługuje funkcjonariuszom publicznym (art. 2 § 1 ustawy Prawo o notariacie). Udając się do miejsca, jakim jest Kancelaria notarialna mają więc Państwo pewność, że Państwa dane są należycie chronione, a dokonywane czynności nabywają charakteru dokumentów urzędowych (art. 2 § 2 przywołanej ustawy).

Przed umówieniem terminu na dokonanie czynności notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia listy koniecznych do dokonania konkretnej czynności dokumentów albo osobiste spotkanie w naszej Kancelarii Notarialnej, na którym otrzymają Państwo szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przedstawionego problemu prawnego wraz z pisemną listą koniecznych dokumentów. Informacja ta jest bezpłatna.

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszom przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz. 1564 ze zm).

Zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej


DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, (np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających ( to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr i seria dowodu osobistego/paszportu i data ważności, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania; w przypadku firm – nazwa firmy, siedziba oraz numer KRS),
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania przedmiotu umowy,
 • nr konta bankowego sprzedających,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów wieczystoksięgowych),
 • jeżeli działka nie ma być wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem (dla celów informacyjnych),
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (dla celów wieczystoksięgowych) – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku – gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość


DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SPRZEDAŻY LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe stron,
 • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.